PKN
 
Organisatie

Organisatie

Beleidsplan
Kerkenraad
Diaconie

De Christus Triumfatorkerk is een protestantse wijkgemeente in de Haagse wijk Bezuidenhout. Onze kerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Het motto van ons beleidsplan is: ‘een open kerk onderweg naar morgen’. We willen ruimte en onderdak bieden aan allen die zich willen laten inspireren door de christelijke geloofstraditie, of daar nieuwsgierig naar zijn. De grondslag van deze visie is het geloof in de Bijbelse boodschap van Gods liefde voor de mens door Jezus Christus, de gestorven en opgestane Heer. Centrale uitgangspunten zijn: samen gemeente zijn in belijden, woordbediening en pastoraat, omzien naar elkaar en openstaan, in woord en daad, voor de omgeving. Meer hierover kunt u hier hieronder lezen in ons beleidsplan 2013-2016

BELEIDSPLAN:

Christus Triumfatorkerk 2013 - 2016: Missie, visie, toekomst
 

Gefedereerde wijkgemeente Christus Triumfatorkerk, Den Haag
Januari 2013

Onderdelen missie en visie.

Missie:
Christus Triumfatorkerk is de wijkgemeente in Bezuidenhout, Den Haag van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De wijkgemeente wordt gevormd door leden van twee plaatselijke kerken in Den Haag, te weten de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG) en de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO).
Als wijkgemeente wil de Christus Triumfatorkerk gestalte geven aan de liefde van God voor de mens door Jezus, de gestorven en opgestane Heer. Zij wil meewerken aan Zijn Koninkrijk. Hiervoor hebben we Zijn hulp en inspiratie door de Heilige Geest nodig.
Christus Triumfatorkerk wil de vreugde die zij als gemeente vindt in Christus delen met elkaar en anderen.

Visie:
Christus Triumfatorkerk is een gemeente die met haar
beide benen in de wijk Bezuidenhout staat. De centrale
ligging van de kerk biedt mogelijkheden om
het gebouw voor verschillende doelstellingen open te stellen en de wijk zodoende bekend te maken met het gebouw en gemeente.
De Christus Triumfatorkerk wil een open gemeente zijn waar plek is voor iedereen, waar
verschillende generaties bij elkaar komen, waar mensen zichzelf kunnen zijn en waar ruimte is voor diverse opvattingen. Het vormen van een gemeenschap die op informele manier naar elkaar omziet, wordt als waardevol ervaren. Als gemeente hecht de Christus Triumfatorkerk aan een wekelijkse dienst die als rustpunt in de week fungeert en die op eigentijdse wijze wordt ingevuld.
Christus Triumfatorkerk ziet zich zelf als een deel van de wereldwijde gemeenschap van volgelingen van Jezus Christus en daarmee als onderdeel van de kerk wereldwijd. 

 

Kerkenraad

De kerkenraad is hét orgaan dat het ‘reilen en zeilen’ van de gemeente bepaalt. Zij draagt de zorg voor het beleid en de koers van de gemeente. Onder de kerkenraad vallen bepaalde taken en verantwoordelijkheden zoals het omzien naar gemeenteleden (pastoraat), diaconale zorg aan de gemeente, de gang van zaken rondom de kerkdiensten, uitvoering van het beleid en het financiële beheren. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en de beide predikanten.

Pastoraat

Pastoraat betekent voor ons, dat we - in navolging van Jezus Christus, de goede Herder - omzien naar elkaar. Omzien wil zeggen dat we oog en oor hebben voor de mens in de mooie momenten van het leven, maar juist ook als het moeilijk is. Dit houdt ook in dat we elkaar blijven motiveren en inspireren en elkaar accepteren zoals we zijn. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de leden van de gemeente, maar ook voor hen die geen lid zijn.

Als u behoefte hebt aan een gesprek, dan kunt u contact opnemen met een van onze wijkpredikanten: Ruud Stiemer en Berit Bootsma

Diaconie

De diaconie is onderdeel van de kerkenraad. De diakenen vervullen een dienende taak. Dat vindt u terug in de betekenis van het woord diaconie, wat betekent "dienst aan de naaste".

De diaconie staat niet alleen voor deze taak, de diaconie zal de gehele gemeente ervan bewust moeten maken dat iedereen een diaconale roeping heeft. De diaconale hulpverlening staat of valt met de vrijmoedigheid van de gemeenteleden om deze hulp in te schakelen.

De praktische uitvoering bestaat uit vier werkgebieden:

  1. De eigen gemeente (diaconale, pastorale en financiële ondersteuning)
  2. De eigen woonplaats (diaconale zorg gaat verder dan de eigen kerkelijke gemeente)
  3. Landelijk werk (ondersteuning van regionale of landelijke organen)
  4. Werelddiaconaat

Stichting Christus Triumfatorkerk

De Stichting Christus Triumfatorkerk zetelt in de gemeente ,’s-Gravenhage

Doel en grondslag
De stichting heeft ten doel de ondersteuning (op de meest volstrekte wijze) van de activiteiten van de protestantse gemeente in de Christus Triumfatorkerk te ’s-Gravenhage en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:

  • De website op internet
  • Het geven van informatie
  • Alle andere wettige middelen die de stichting ter bereiken van haar doelstellingen ten dienste staan

Vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en donaties
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-03-2015 om 10.00 uur
Creche voor kindjes van 0-4 jaar. 
Kinderdienst voor 4-12 jarigen


Informatie over: doop, trouwen, belijdenis, afscheid en uitvaart
meer details

 
Pauzeconcert 26 februari 12.30-13.15 uur
Jeong Joo Lee (zang) en Jihee Min (piano) spelen werken van Bellini, Puccini en Rossini. De toegang is vrij. U bent van harte welkom!
 
CTK


 
Cursus Levenskunst


10 maart
31 maart
16 april
meer info
 
Denk mee over de toekomst van de kerk

Dat kan! Hoe ziet de kerk er in 2025 uit?
Vul de vragenlijst in! (tot 31 maart 2015)

meer info
 
zaterdagmiddag-concerten
in de CTK
'JONG TALENT OP HET PODIUM '
 
Actie Kerkbalans 2015

Uw Kerk in Balans
Binnenkort van Start

 
COLLECTEBONNEN BESTELLEN
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.